Sağlık Bilişimi disiplinler arası bir alan olup diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik ve sağlık bilimleriyle birlikte bilgisayar bilimini, mühendisliğini, bilişim yönetimini, biyoistatistiği ve matematiği birleştirmektedir. Bu farklı disiplinleri anlamak ve keşfetmek, hem kavramsal hem de pratik altyapı bilgisi gerektirmektedir. Sağlık Bilişiminin yaygınlaştırılmasının, hastalıkların tedavisi, sağlığın korunması, sağlık bilimleri ve eğitimi, ilaç araştırmaları, klinik/tıbbi karar verme ve sağlığın geri kazandırılması gibi karmaşık problemlerin çözümünde önemli bir etken olarak değerlendirilmektedir.

Bilgisayar sistemleri ve teknolojileri; sağlığın modern uygulamalarında, etkili yönetim ve eğitiminde, ilaç ve klinik araştırmalarında önemini gittikçe artırmaktadır. İyi yetiştirilmiş araştırmacı, eğitmen, biyomedikal yöneticisi ve bilişim eğitmeni ihtiyacını gidermek için, Bilişim Enstitüsü Sağlık Bilişimi Anabilim dalında yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Eğitim, sağlık sektöründe çalışanların iş durumları göz önüne alınarak Uzaktan Eğitim sistemiyle yapılmaktadır.

Sağlık Bilişimi sözcüğü, her ne kadar, doğrudan Tıp alanında kullanılan bilişim teknolojilerini çağrıştırsa da, aslında hastasına ait kayıtları kağıda ilk aktaran hekim kadar eskidir. Bilişim sözcüğü, bilgi ve iletişim sözcüklerinin birleştirilmesi ile türetilmiş olup, bilginin anlamlı bir formatta dolaşımını ve paylaşımını ifade etmektedir. J.H van Bemmel'e göre ise Tıbbi Bilişim “ Bilgisayar bilimi ile değişik Tıp disiplinleri arasında bir kesişim kümesinde yer almaktadır ”. Bu bağlamda, Sağlık Bilişimini tıp alanındaki bilgilerin üretimi, toplanması, değerlendirilmesi, analizi, saklanması, işlenmesi, sunulması ve arşivlenmesi süreçlerinin tamamı ile ilişkilendirmek mümkündür.

Tıbbi Bilişim, (Medical Informatics) tıp alanındaki bilgilerin (data, information, knowledge) etkili ve etkin kullanımı, bu bilgilerin yaygınlaştırılması, analizi, yeni yapılanmalara imkan sağlayacak şekilde yönetilmesi için değişik bilim dalları ile etkileşimli bir şekilde günümüz bilgisayar ve iletişim teknolojisinin en üst düzeyde kullanılmasını amaçlamaktadır. Bilgi teknolojileri ve sağlık bilimlerinin kesiştiği noktada bulunan tıbbi bilişim, şimdiye kadar çeşitli tıbbi araştırma ve geliştirme konularında olduğu gibi, kuramsal ve uygulamalı eğitimde de rol almıştır. Tıbbi Bilişim teknikleri, sağlık merkezlerinin veri toplama, işleme ve değerlendirme yetilerini üstel bir şekilde artırarak global ölçekte doğru, ayrıntılı ve güvenilir sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır.

Sağlık Bilişimi, araç olarak bilişim teknolojilerini kullanarak Tıp pratiğinde ortaya çıkan bilgi yönetimi gereksinimine cevap vermeye çalışır ve klinik karar destek sistemlerinin tasarımından, gerekli yazılım ve donanım araçlarının geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede çalışma alanı içerir. Bu çerçevede yer alan konu ve alt disiplinler şöyle sıralanabilir:

1. Veri, bilgi (elde edilmesi, saklanması vb.)
2. Kodlama sistemleri
3. Veri işleme
4. Veri tabanı yönetim sistemleri
5. Telekomünikasyon sistemleri (Teletıp uygulamaları)
6. Tıbbi sınıflandırma sistemleri (Snomed, ICD-10 vb.)
7. Hasta kayıt sistemleri, elektronik hasta kayıtları
8. Biyosinyal analizleri (EKG yorumlayan yazılımlar vb.)
9. Tıbbi Görüntüleme sistemleri ( USG, MRG vb.)
10. Görüntü işleme ve analiz yöntemleri
11. Klinik bilgi sistemleri
12. Toplum hekimliği bilgi sistemleri
13. Hemşirelik bilgi sistemleri
14. Karar destek sistemleri
15. Sağlık bilgi sistemleri (halk sağlığı, birinci basamak bilgi sistemleri)
16. Hastane bilgi sistemleri (idari ve finansal uygulamalar)
17. Bilgi sistemleri güvenliği

Bütün bu ilgi alanları içerisinde Sağlık Bilişimi;

odaklanır. Gelişen bilişim teknolojileri ışığında sağlıkta bilişimin konuları artmakta, bu da Sağlık Bilişimini sürekli olarak ilgi olanı ve uygulama alanları genişleyen bir konuma sokmaktadır.

Başvuru Kriterleri ve Kontenjanlar


Yüksek Lisans Başvuru Kriterleri

Örgün (Tezli) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
ALES ≥ 65 (Sayısal / EA)

Acil durum ve afet yönetimi
Acil yardım ve afet yönetimi
Ameliyathane hizmetleri
Anestezi
Beslenme ve diyetetik
Bilgi işlem enformasyon
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgi ve belge yönetimi
Biyoenformatik ve genetik
Biyomedikal cihaz teknolojisi
Biyomedikal mühendisliği
Biyomühendislik
Biyosistem mühendisliği
Biyoteknoloji
Biyoteknoloji ve moleküler biyoloji
Çocuk sağlığı ve gelişimi
Diş hekimliği
Diş hemşireliği
Diyaliz
Doğum-kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği
Ebelik
Eczacılık
Enformasyon teknolojileri
Ergoterapi
Fizik tedavi ve rehabilitasyon
Fizyoterapi
Fizyoterapi ve rehabilitasyon
Genetik ve biyomühendislik
Hemşirelik
Hemşirelik ve sağlık hizmetleri
İş sağlığı ve güvenliği
Moleküler biyoloji, genetik ve biyomühendislik
Ortez-protez
Paramedik
Sağlık eğitimi
Sağlık idaresi
Sağlık kurumları işletmeciliği
Sağlık kurumları yöneticiliği
Sağlık memurluğu
Sağlık yönetimi
Sosyal çalışma ve sosyal hizmetler
Sosyal hizmet
Temel tıp bilimleri (tıp)
Tıbbi biyolojik bilimler
Tıp
Tıp mühendisliği
Veteriner
Veterinerlik

Yabancı Dil ≥ 40
Lisans Not Ortalaması ≥ 2.25
Kontenjan: 10
Yabancı Uyruklu: 2

 

Örgün (Tezsiz) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
ALES ≥ 55 (Sayısal / EA) Tüm Lisans Program mezunları başvuru yapabilir.
Yabancı Dil: Dil puanı koşulu bulunmamaktadır.
Lisans Not Ortalaması ≥ 2.10

Kontenjan:10
Yabancı Uyruklu: 2

Toplam: 12

Öğretim Ücreti: 1 ders ücreti 600 TL'dir. 
Dönemde en az 4 ders seçimi zorunludur. 
Mezun olabilmek için 10 ders + dönem projesinden başarılı olmak gereklidir. 
(Yalnızca Dönem Projesi kalması durumunda 1 ders ücreti ödenir.)

 

Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Başvuru Kriterleri:

Açıklama: 11.05.2017 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu kararı gereğince; 11.05.2017 tarihinden sonra Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıt olan öğrencilerin mezuniyet sonrası diplomalarında "Uzaktan Öğretim" ibaresi yer alacaktır.

Uzaktan Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Başvurabilecek Lisans Programları
Ales: Ales puanı koşulu bulunmamaktadır. Tüm Lisans Program mezunları başvuru yapabilir.
Yabancı Dil: Dil puanı koşulu bulunmamaktadır.
Lisans Not Ortalaması ≥ 2.10

Kontenjan: 50
Yabancı Uyruklu: 10

Toplam: 60

Uzaktan Öğretim Ücreti: 1 ders ücreti 900 TL dir. Dönemde en az 4 ders seçimi zorunludur.
Mezun olabilmek için 10 ders + dönem projesinden başarılı olmak gereklidir.
(Yalnızca Dönem Projesi kalması durumunda 1 ders ücreti ödenir.)

 

 

Akademik Personel

Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı Sorumlu Asistanı

  • Arş. Gör. Mehmet SEVRİ

Anabilim Dalı Eğitim Komisyonu Üyeleri:

  • Prof. Dr. Mehmet Ali ERGÜN
  • Prof. Dr. M. Ali AKCAYOL
  • Prof. Dr. Serdar KULA
  • Prof. Dr. Halim SONCUL
  • Prof. Dr. Mustafa N. İLHAN

 

 

Öğretim Üyeleri Çalışma Alanları
Prof. Dr. İrem BUDAKOĞLU - Sağlık Bilişimi ve Eğitimi
Prof. Dr. M. Ali AKCAYOL - Mobil Kablosuz Ağ Teknolojileri, Web Teknolojileri, Web Madenciliği, Bulut Bilişim, Yapay Zeka Teknolojileri, Hibrit Zeki Sistemler, Zeki Optimizasyon Teknikleri
Prof.Dr. Mehmet Ali ERGÜN - Tele Tıp, Biyoinformatik, Yüksek çıktılı data analizi 
Prof. .Dr. Mustafa N. İLHAN - İş Sağlığı ve Güvenliği, Toplum Ruh Sağlığı ve Bağımlılık,  Sağlık Ekonomisi ve Finansman, 
Farmakoepidemiyoloji,  Hastane İşletmeciliği,  Biyoistatistik, Epidemiyoloji
Prof. Dr. Nesrin ÇOBANĞLU - Sağlık Bilişimi ve Etik
Prof. Dr. Serdar KULA - Pulmoner Hipertansiyon, Yoğun Bakım, Tıp Bilişimi
Prof. Dr. Taner AKAR - Sağlık Bilişimi Hukuku
Doç. Dr. M.Rahmi CANAL - Elektronik, İşaret İşleme, Biyomedikal, Bilgisayarlı Simülasyon Tek., İnsan-Bilgisayar etkileşimi

 

Dersler

DERS ADI

Z/S

AKTS
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ
Z/S*
6
BİYOİNFORMATİK
Z
6
ELEKTRONİK SAĞLIK KAYITLARI
Z
6
TIBBİ KARAR DESTEK SİSTEMLERİ
S
6
HALK SAĞLIĞI BİLİŞİMİ VE TÜRKİYE’DE SAĞLIK BİLGİ ALTYAPISI
S
6
TÜRKİYE’DE SAĞLIK BİLİŞİMİ
S
6
HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
S
6
TELE TIP
S
6
SAĞLIK BİLGİ STANDARTLARI
S
6
TIPTA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
S
6
SAĞLIK BİLİŞİMİ VE ETİK
S
6
SAĞLIK BİLİŞİMİ VE EĞİTİMİ
S
6
SAĞLIK UYGULAMALARINDA TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME
S
6
SAĞLIK BİLİŞİMİNDE VERİ MADENCİLİĞİ
S
6
SAĞLIK BİLİŞİMİNDE BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ
S
6
SAĞLIK BİLİŞİMİNDE İSTATİSTİKSEL ANALİZ VE YÖNTEMLER
S
6
SAĞLIK BİLİŞİMİ HUKUKU
S
6
SAĞLIK BİLİŞİMİNDE VERİ MAHREMİYETİ VE GÜVENLİĞİ
S
6
BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERİ
S
6
BİYOLOJİK SİNYAL İŞLEME VE ANALİZ
S
6
SAĞLIK BİLİŞİMİNDE 3B MODELLEME VE BASKI
S
6
SAĞLIK ÜRÜNLERİNDE VERİ TOPLAMA VE ANALİZ
S
6

* Tezsiz Yüksek Lisans programlarında zorunlu değildir.