Ders Grupları

GRUP 1
Edebiyat ve Literatür Çalışması

Grup 1 dersleri kültürel estetik ve sosyal okuryazarlığın yanı sıra üst düzey iletişim ve dil becerilerini geliştirmek yoluyla akademik çalışmaları desteklemek için oluşturulmuştur. Edebiyat, öğrencilerin metinleri aktif olarak inceleyerek yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen merkezi bir role sahiptir.

Grup 1 derslerinde dil seçimi yapılırken öğrencilerin dile akademik düzeyde hâkim olmaları beklenmektedir. Bu anlamda ülkemizde öğrenciler 1. Grup dersi olarak genellikle Türk Edebiyatı dersini (Türkçe A1) seçmektedirler. Bu ders İleri Seviye veya Standart Seviye olarak verilmektedir.

Okulumuzda UB Diploma Programı Grup 1 dersi olarak İleri Seviye ve Standart Seviye Türkçe dersi verilmektedir. İleri Seviye Türk Edebiyatı dersinde öğrenciler üç tanesi dünya edebiyatından olmak üzere toplam on üç eser inceleyeceklerdir. Standart Seviye Türk Edebiyatı dersinde ise öğrenciler ikisi dünya edebiyatından olmak üzere on bir yapıtı ayrıntılı olarak inceleyeceklerdir. Böylelikle, öğrenciler kendi kültürüne ait eserlerle farklı kültürlere ait eserleri karşılaştırma fırsatı bulacak, bu eserlerdeki evrensel öğeleri kişisel ve eleştirel bir bakış açısıyla inceleyeceklerdir.

Grup 1 dersleri, öğrencilerin dili yazılı ve sözlü olarak nasıl kullandıklarına göre değerlendirilir. Okunan metinlerdeki duygu ve düşüncelerin öğrenciler tarafından ne kadar anlaşıldığı, yorumlandığı, metinlerdeki dilin kurallarına uygun kullanıp kullanılmadığı, edebî terimlerin ne ölçüde kavranıldığı ve nasıl analiz edildiği göz önünde bulundurulur.

GRUP 2
Yabancı Diller

Grup 2 dersleri öğrencinin ana dilinin yanı sıra yabancı dilleri öğrenme, geliştirme ve böylelikle diğer kültürlere özgü bireysel bir bakış açısı geliştirmeyi hedefler. Grup 2 derslerinde öğrenciler, sosyal ilişkiler, iletişim ve medya, küresel sorunlar, sağlık, kültürel çeşitlilikler, bilim ve teknoloji gibi konularda çeşitli yazılı ve sözlü metinler inceleyerek konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirme fırsatını yakalarlar.

Okulumuz IB Diploma Programı Grup 2 dersleri olarak ileri seviye ve Standard seviye İngilizce, standart seviye Almanca ve Almanca ab initio dersleri verilmektedir. İleri seviye İngilizce dersinde öğrenciler iki farklı türde edebi eser incelemesi de yapacaklardır.

Grup 2 derslerinin değerlendirmesi yapılırken, öğrencilerin hedef dili yazılı ve sözlü olarak ne düzeyde kullandıkları, kültürel iletişim öğelerini ne kadar benimsedikleri ve okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerinin gelişmesi ile verilen mesajın nasıl aktarıldığı dikkate alınır.

GRUP 3
Bireyler ve Toplumlar

Öğrenciler, grup 3 dersleriyle yaşadıkları fiziki, ekonomik ve sosyal çevre vasıtasıyla insan deneyimleri ve davranışlarını, kurmuş olduğumuz sosyal ve kültürel kurumların tarihini ve gelişimini sistematik ve eleştirel olarak incelerler. Öğrencilerin doğayı, bireysel ve toplumsal hareketleri tanımlama, eleştirel olarak analiz etme ve teorileri, kavramları ve söylemleri değerlendirme kapasiteleri artar. Değişik bilgi toplama yöntemlerini, sosyal bilimlerde kullanılan tasvir ve analiz etme, hipotezlerin test edilişi, karmaşık bilgi ve kaynakların yorumlanış şekillerine olan yaklaşımları öğrenirler. Öğrendiklerinin kendi kültürleri ve diğer kültürlerle olan bağlantısını kavrarlar. İnsan yaklaşımları ve fikirlerinin oldukça farklı olduğunu, toplum ile ilgili bir çalışmanın bu tür farklılıklar nedeniyle geniş bir bakış açısı gerektirdiğini anlarlar. Grup 3 için önerilen dersler:
• İş ve yönetim,
• Ekonomi,
• Çevresel sistemler ve toplum,
• Coğrafya,
• Tarih,
• Felsefe,
• Psikoloji,
• Sosyal ve kültürel antropoloji,
• Bilgi teknolojisi ve küresel toplumdur.
Okulumuzda öğrencilerimize 20.yüzyılda Türkiye dersi (tarih-coğrafya-sosyoloji) verilmektedir.
Değerlendirme Kriterleri:
• Dışarıdan değerlendirilen 2 yazılı sınav
• Öğretmen ve UBO tarafından yapılan iç değerlendirme.

GRUP 4
Deneysel Bilimler

Öğrenciler grup 4 derslerinin herhangi birini çalışarak “Bilimsel Yöntemi” doğru uygulamayı, bilim adamlarının çalışma yöntemlerini ve birbirleri ile nasıl işbirliği yaptığını öğrenirler. Bilimsel disiplinler arasındaki ilişkileri anlar ve bilimsel metodun doğasının kavrarlar. Bilim ve teknolojiyi kullanırken ahlaki, etik, sosyal, ekonomik ve çevresel uygulamaların farkındalığını kazanırlar. Bilişim teknolojileri, deneysel ve bilimsel yetilerini geliştirirler. Bilgiyi metot ve teknik uygulamaları ile edinir, kullanır, değerlendirir ve bilimsel bilgiyi aktarabilirler.
Grup 4 için önerilen dersler:
• Fizik,
• Kimya,
• Biyoloji,
• Tasarım teknolojisi,
• Çevresel sistemler ve toplumdur.
Okulumuzda öğrencilerimize fizik, kimya, biyoloji ve çevresel sistemler ve toplumlar dersleri verilmektedir.
Değerlendirme Kriterleri:
Biyoloji, Fizik, Kimya dersleri için değerlendirme;
• Dışarıdan değerlendirilen 3 yazılı sınav
• Öğretmen ve UBO tarafından değerlendirilen laboratuvar araştırmaları
• Disiplinler arası grup 4 projesi

GRUP 5
Matematik

UB diploması almak isteyen her öğrencinin bir matematik dersi alması zorunludur. UB diploma programı kapsamındaki öğrencilere Standart Seviye Matematik, İleri Seviye Matematik, Matematik Çalışmaları ve Matematiksel Yöntemler olmak üzere 4 farklı alternatif ders sunulmaktadır. Okulumuzda Standart Seviye Matematik ve İleri Seviye Matematik dersleri verilmektedir. Bu derslerin amacı, öğrencilere matematiğin uluslararası bir dil olduğunu vurgulayan, mantıklı ve yaratıcı düşünceyi sorgulayan ve geliştiren, teknoloji ile matematik arasındaki ilişkiyi kavrayan ve bununla birlikte gerekli yöntemleri kullanarak problem çözme becerisini kazandıran bir bilim dalı olduğunu kavratmaktır.
UB diploma programındaki matematik dersleri, müfredat bakımından MEB Müfredatındaki 11. ve 12. sınıf konularının hepsini kapsar ve öğrenciye üniversitede okuyacağı matematik dersleri için sağlam bir temel hazırlar.
Değerlendirme Kriterleri:
• Matematiksel modelleme ve inceleme bölümlerinden oluşan bir portfolyo çalışması
• UB tarafından yapılan sınavlar
Yapılacak olan tüm değerlendirmeler UB organizasyonunun ölçüt ve yönergeleri doğrultusunda yapılır.


GRUP 6
Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar bölümü kendi içinde müzik, tiyatro ve film dallarına ayrılmıştır. Okulumuzda görsel sanatlar dersi verilmektedir. IB Görsel Sanatlar dersi öğrencilerin süreç temelli sanat çalışmaları yaratmalarını sağlayan bir programdır. Program çerçevesince öğrenciler 2 yıl; yaratma döngüsü içerisinde (araştırma-plan-ürün-değerlendirme) çalışmalarını gerçekleştirmektedirler. Bireysel seçtikleri temalardan yola çıkarak farklı disiplinlerin bağlantılarını kurarak yaratıcılıklarını ön plana çıkartırlar.
Uygulamaların yanı sıra Türk ve Dünya Sanatı, Estetik, Sanatın Gerekliliği gibi teorik kavramlarda detaylı bir şekilde irdelenmektedir.
Böylece evrensel sanat değerlerini kavrayan, empati kurabilen, yaratıcı ve estetik bakış açısına sahip bireyler yetişmektedir.

IB Sanat Projeleri iki alanda ilerlemektedir.
A-Atölye çalışmaları
B-Araştırma/Eskiz defteri takibi
C-Sergi
Çalışmalar süreç boyunca bireysel ve grup eleştirileri ile değerlendirilir. Yıl sonunda çalışmalar ve eskiz defteri sergilenir. Öğretmen ve IB yetkilisi tarafından da değerlendirme yapılır.
Bu grupta görsel sanatlar dersi almak istemeyen öğrenciler Grup 2.,3. ve Grup 4 derslerinden (Almanca, çevre sistemleri, fizik, kimya ve biyoloji) birini alabilirler.

 
bottom